Regulament de Organizare și Funcționare al Comitetului de Direcție al A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din România

Art.1.    Conform art.18 din Statutul Asociaţiei Filială Artă Plastică Religioasă şi Restaurare a Uniunii Artiştilor Plastici din România, conducerea activității  Filialei  între ședintele Adunării Generale este asigurată de către Comitetul de Direcție cu respectarea hotărârilor Adunării Generale și a prevederilor statutare.

Art.2.    Conform art.18 din Statutul A.F.A.P.R.R. Comitetul de Direcție este format din 5 membri:
1 președinte; 1 vice-președinte ; 3 membri, aleși prin vot secret de către Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani. Vicepreședintele este locțiitorul de drept al președintelui.
Funcția de președinte nu poate fi ocupată de aceeași persoană mai mult de două mandate, care pot fi și succesive.

Art.3.    Atribuţiile Comitetului de Direcție sunt cele prevăzute la art.20 din Statutul A.F.A.P.R.R.

Art.4.    Şedinţele de lucru ale Comitetului de Direcție se desfăşoară trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Comitetului de Direcție sau a vice-președintelui.

Art.5.    Şedinţele ordinare convocate de preşedinte se anunţă, de regulă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data programată a şedinţei.

Art.6.    Pentru rezolvarea unor probleme care nu suferă amânare, Comitetul de Direcție poate fi convocat cu 24 de ore înainte, fără a fi necesară îndeplinirea precizărilor prevăzute la art.5.

Art.7.    Preşedintele întocmeşte proiectul ordinii de zi privind problemele supuse dezbaterilor. Ordinea de zi va fi prezentată şi supusă la vot.

Art.8.    Preşedintele Comitetului de Direcție sau vice-președintele vor conduce şedinţele de lucru pe baza ordinei de zi aprobate în deschiderea lucrărilor.

Art.9.    Participarea membrilor la şedinţele de lucru ale Comitetului de Direcție este obligatorie. În cazul când un membru al Consiliului Director nu poate participa la şedinţă, acesta are dreptul să acorde împuternicire scrisă de reprezentare, unui alt membru al Comitetului de Direcție.

Art.10.  Pentru motive obiective membri Comitetului de Direcție pot absenta la cel mult 3 şedinţe consecutive. În cazul în care unul sau mai mulţi membri absentează în mod nemotivat de mai mult de 3 ori consecutiv, conducerea filialei va propune Adunării Generale a A.F.A.P.R.R înlocuirea lor cu alți membri.

Art.11.  Cvorumul este întrunit în cazul în care în sala de şedinţe se află jumătate plus unu dintre membrii Comitetului de Direcție sau împuterniciți ai acestora conform precizărilor prevăzute la art.9. Dacă la prima convocare cvorumul de jumătate plus unu nu este îndeplinit, cea de-a doua şedinţă va avea loc  dupa  o oră,  de la data ținerii primei adunări, fără o altă convocare, iar hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.12.  La şedinţele de lucru pot participa şi alți membri ai Asociaţiei sau invitaţi ai altor organisme de interes comun. Aceştia pot face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în problemele analizate, însă nu au drept de vot.

Art.13.  Deliberările și hotărârile Comitetului de Direcție se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe, de către secretarul Comitetului de Direcție sau de către altă persoană desemnată de președintele Comitetului de Direcție.

Art.14.  Procesul verbal al şedinţei va cuprinde:

     a)  locul, data şi ora începerii şedinţei;

     b)  numărul membrilor Comitetului de Direcție prezenţi și lista nominală;

     c)  numele și calitatea persoanelor invitate;

     d)  ordinea de zi aprobată și conţinutul dezbaterilor;

     e)  deciziile luate, cu menţionarea voturilor “pentru", "contra" și  "abţineri";

     f)   ora terminării şedinţei.

Art.15.  Hotărârile elaborate în cadrul şedinţelor de lucru vor fi aprobate prin vot direct, cu majoritate simplă de voturi.

Art.16.  Punctele de vedere ale membrilor care au obiecţiuni ori se abţin, vor fi consemnate în procesul verbal.

Art.17.  Membrii absenţi sunt obligaţi să consulte procesul verbal şi hotărârile adoptate, să semneze de luare la cunoştinţă, iar dacă au obiecţiuni, să le depună în scris.

Art.18.  Hotărârile Comitetului de Direcție sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei sau structurile  din cadrul asociaţiei care au atribuţii stipulate în conținutul acestora.

Art.19.  Hotărârile Comitetului de Direcție pot fi contestate de membrii fondatori sau de către oricare dintre membrii Comitetului de Direcție care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data redactării acestuia. Hotărârile contestate vor fi reluate pe ordinea de zi a următoarei ședințe.

Art.20.  Pentru asigurarea transparenței activității desfășurate, hotărârile Comitetului de Direcție vor fi aduse la cunostința membrilor asociaţiei și a structurilor/persoanelor interesate prin publicarea acestora pe site-ul propriu al asociaţiei.

Art.21.  Conform art.23 din Statutul A.F.A.P.R.R., prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui în ședința Comitetului de Direcție și va fi supus ratificării la prima întrunire a Adunării Generale a A.F.A.P.R.R. Prezentul regulament poate fi modificat și completat prin hotărâri ale Adunării Generale a A.F.A.P.R.R.

Prezentul regulament a fost adoptat în sedința Comitetului de Direcție al AFAPRR din 4 august 2016.