Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei Profesionale a A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din România

Art.1. Conform Art.25 din Statutul Asociaţiei Filiala Artă Plastică Religioasă şi Restaurare a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Comisia Profesională a A.F.A.P.R.R. organizează activităţile legate de promovarea profesiunii şi de respectul statutului Filialei, a Codului de Deontologie şi a legislaţiei specifice, aprobă sau propune organismelor Uniunii primirea noilor membri, titularilzarile, premiile şi bursele.

Art.2. Atribuţiile Comisiei Profesionale sunt cele prevăzute la Art.25 din Statutul A.F.A.P.R.R.

Art.3. Comisia profesională efectuează selecţia lucrărilor propuse pentru expunere la toate expoziţiile şi manifestările organizate de către A.F.A.P.R.R.

Art.4. Conform Art. 25.1. Comisia Profesională este alcătuită din 5 membri aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a A.F.A.P.R.R. Preşedintele Comisiei Profesionale este ales prin vot secret de Adunarea Generală şi nu poate fi în acelaşi timp şi Preşedinte al A.F.A.P.R.R.

Art.5. Comisia Profesională se întruneşte la convocarea Comitetului de Direcţie, a preşedintelui A.F.A.P.R.R. sau a preşedintelui Comisiei Profesionale, ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată la 3 luni. Cvorumul este de jumătate plus unu din membrii săi iar hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi.

Art.6. Comisia Profesională a A.F.A.P.R.R. în şedinţele sale ordinare şi extraordinare va întocmi procese verbale pentru a consemna hotărârile luate.

Art.7. Pentru motive obiective membri Comisiei Profesionale pot absenta la cel mult 3 şedinţe consecutive. În cazul în care unul sau mai mulţi membri absentează în mod nemotivat de mai mult de 3 ori consecutiv, conducerea filialei va propune Adunării Generale a A.F.A.P.R.R înlocuirea lor cu alți membri.

Art.8. Din componența Comisiei Profesionale pot face parte şi membrii altor filiale U.A.P., la propunerea membrilor A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din România.

Prezentul regulament a fost adoptat în sedința Comitetului de Direcție al AFAPRR din 23 iunie 2016.