Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de acordare a Premiilor A.F.A.P.R.R.

Art.1  A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din România acordă anual următoarele premii:

Premiul pentru Artă Religioasă

Se acordă unui artist membru A.F.A.P.R.R. pentru o lucrare de artă plastică, o expoziție sau pentru un proiect artistic.

Premiul pentru Restaurare

Se acordă unui artist membru A.F.A.P.R.R.  pentru o lucrare de restaurare.

Premiul pentru Artă Religioasa - Debut

Se acordă unui artist debutant pentru o lucrare de artă plastică, o expoziție sau pentru un proiect artistic.

Premiul pentru Restaurare - Debut

Se acordă unui restaurator debutant pentru o lucrare de restaurare.

Se acordă membrilor A.F.A.P.R.R. pentru lucrări de valoare deosebită, expoziții personale sau de grup organizate sub egida U.A.P, a Ministerului Culturii, a altor organizații guvernamentale, instituții sau persoane particulare.

 

Art.2  A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din România acordă totodată titluri și diplome:

Titlul „Prieten al Artelor”

Se acordă persoanelor sau instituțiilor române sau străine care se evidențiază în promovarea artei plastice religioase și a creatorilor de arta religioasă contemporană.

Titlul „Susținător al monumentelor”

Se acordă persoanelor sau instituțiilor române sau străine care prin faptele lor militează pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Diploma de onoare

Se acordă promotorilor media care susțin manifestările și proiectele A.F.A.P.R.R și ale membrilor săi.

 

Art.3  Candidatii vor putea depune dosarele de participare anual in perioada 05 ianuarie - 31 martie. Dosarele pentru premiile 2016 (premii ce vor fi acordate in anul 2017) se vor depune in perioada 1 iulie - 30 septembrie 2017. 

 

Art.4  Dosarele vor conține:

- CV-ul artistului,

- fotografii reprezentative din expoziția propusă pentru premiere sau după lucrarea de artă, titlul expoziției, perioada și locul de expunere;

- candidații pentru premiile pentru restaurare vor prezenta documentația științifică aferentă obiectivului propus (monument, pictura, icoana, obiect, carte, etc);

 

Art.5  Componența Comisiei de acordare a Premiilor A.F.A.P.R.R. va fi stabilită de către Comitetul de Direcție pe baza propunerilor venite din partea membrilor A.F.A.P.R.R. Comisia va avea un număr impar de membri și nu mai puțin de 7(șapte). Comisia își alege președintele dintre membrii săi.

 

Art.6  Comisia se întrunește anual şi îşi desfăşoară lucrările după următoarea metodologie:

- pe baza dosarelor primite se procedează la o selecție preliminară, prin vot deschis a candidaților pentru fiecare premiu în parte;

- candidații care întrunesc cel putin jumătate plus unu din voturile exprimate de membrii prezenți, trec de această etapă preselectivă;

- comisia trece la stabilirea prin vot secret a propunerilor de premii ale A.F.A.P.R.R.;

- votul se face individual și pentru fiecare premiu în parte;

- fiecare candidat este supus votului numai o singură dată fiind necesar să se întrunească jurnătate plus unu de voturi din numărul total al voturilor exprimate de membrii comisiei;

- în situaţia în care nici un candidat nu întruneşte jumătate plus unu din numărul de voturi exprimate, se pun în discuţie doi dintre candidaţii care au cel mai mare număr de voturi şi se votează secret pentru unul dintre cei doi candidaţi;

- candidatul care obține numărul cel mai mare de voturi, va fi inclus pe lista definitivă de premii ale A.F.A.P.R.R.;

În caz de balotaj la numărătoarea voturilor, președintele Comisiei care dispune de 2 voturi, poate face uz de al doilea vot de care dispune.

 

Art.7  Rezultatele Comisiei vor fi prezentate Comitetului de Direcție al A.F.A.P.R.R.

 

Art.8  Se acordă un singur premiu pentru fiecare categorie prevăzută la art.1, pentru lucrări expuse sau publicate în cursul anului anterior. În cazul lucrărilor realizate de un colectiv valoarea premiului se va împărţi în mod egal autorilor, membri ai A.F.A.P.R.R. 

 

Art.9  Sumele necesare pentru plata premiilor sunt stabilite de Comitetul de Direcție al A.F.A.P.R.R., în funcţie de posibilităţile financiare din fiecare an. În situaţia în care A.F.A.P.R.R. nu poate acoperi financiar premiile, artiştii premiaţi vor primi numai diplome de recunoaştere. Prietenii şi susţinătorii artelor vor primi diplome.

 

Art.10  Fondurile bănești primite de la sponsori se repartizează proporțional prin majorarea cuantumului tuturor premiilor A.F.A.P.R.R.

 

Art.11  Premiile, bursele precum şi celelalte distincţii ale A.F.A.P.R.R. se acordă într-un cadru festiv.

Festivitatea de premiere va fi însoțită de organizarea unei expoziții a premianților cu lucrarea sau lucrările premiate.

 

Art.12  Comitetul de Direcție al A.F.A.P.R.R. stabilește data la care se întrunește Comisia de acordare a Premiilor A.F.A.P.R.R. precum şi data festivităţii de premiere.

 

Art.13  Conform art.23 din Statutul A.F.A.P.R.R., prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui în ședința Comitetului de Direcție și va fi supus ratificării la prima întrunire a Adunării Generale a A.F.A.P.R.R. Prezentul regulament poate fi modificat și completat prin hotărâri ale Adunării Generale a A.F.A.P.R.R.

 

Prezentul regulament a fost adoptat în sedința Comitetului de Direcție al AFAPRR din 9 februarie 2017 si a fost validat in sedinta Adunarii Generale din 29 mai 2017.